Banare

غزل

29.05.2011 15:29

غزل

وه جانانه سترګې او باڼه چیرې

ستا مخ ته په مینه تش کاته چیرې

غواړم سپیلني درته لوګی کړمه

زه چیرې وصال او ستا راتله چیرې

ستا دا مسافر یادونه دومره ډير

خوب چیرې بستر چیرې لیده چیرې

ما چې ورته ډير انتظار کړی و

اوس ستا په دیدن نو مړیده چیرې

زړه مې په کوګل کې په ټوپونوشو

زه چیرې او ستا  د ناز کاته چیرې

بس ارینه درد د مسافر زړګي

تل سر په ژړا خو خندیده چیرې

رپ 07.06.2011 07:56

<p>قدرمنه وروره سلامونه!<br />درد منه چغه د زړه له تله راوځي که څه هم زړه دریاب دی د ارمانونوخو بیا هم د زړه په تل کې یې د نهیلیو هغه چاود زړه پروت دی چې د پرهرونو نه یې کله داسې غمینې او دردونکې هیلې په چغو شي چې د غوږونو د ځغملو او د زړه د د درشلونو له توانه ووځي او داسې په نارو شي چې ګنې دارمان په سماو کې یې د غمونو ښاپیرۍ د اوښکو د بیرنګیو نهیلې پرخې د واویلاو شپیلۍ نڅوي او د دشاعر د د الهامونو پرښته ورته په چغو شي چي<br /> وه جانانه سترګې او باڼه چیرې<br />ستا مخ ته په مینه تش کاته چیرې<br />داسې یې د زړګي د د ارمان قدسیت دقسمت د ناخوالو په ډګر کې د یوې برخې په ارمان شي چي <br />ستا دا مسافر یادونه دومره ډير<br />خوب چیرې بستر چیرې لیده چیرې<br />وروره په دې غزل کې ډیر څه د لوستلو اواحساسولو شته دي چې څوک به د اوښکو په مقدساتو ورته د سترکو نه د غمونونښې لیرې کوي او څوک به یې هم د خوږواو پستو الفاظو د سترګو د پرهرونو ټکور کوي.<br />ورور جانه ستاسو دنورو بریاو په هیله یم <br />خور دې</p> <hr /> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffffff;">خورې له نیک نظر، ډاډ او لورینې څخه دې ډيره مننه چې د بوختیاوو له ډک ژوند سره سره زما خوار غزلګوټی ګوری او یو څه پرې لیکی دا ستاسو مینه او نیک نظر دی، کیدی شي زما غزل د ښکلا له پلوه ډير کمزوری وي خو دا چې ستاسو خوښ شو بیا هم مننه کوم.</span></span></p> <p><span style="background-color: #888888;"><span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffffff;">په درنښت</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #888888;"><span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffffff;">ورور دې ارین</span></span></span><span style="background-color: #ffffff;">&nbsp;</span></p>

جلال 04.06.2011 11:09

<p>زړګیه رښتیا هم چې ډیر ښکلی شعر دې لیکلی دی <br />نورو ملګرو هم ډیری خوږې تبصرې پرې کړې دي <br />کوم شعر چې د زړه په درد ولیکل شي تر ټولو ښکلی شعر هماغه وي که یی ادبی فنون مراعت شي که نه شي خو چې د زړه درد په کې جوت وي دا شعر پر بل اوریدونکي ډیر ښه لګي <br />منننه له دومره ښکلي شعر نه دې</p> <hr /> <p>&nbsp;<span style="color: #3366ff;"><em>ګران امر خیل صیب ستا له ډاډ او مینې څخه مننه، زه منندوی یم چې له دومره بوختیاوو سره سره زموږ غریبانو لیکنې او شعر ته هم وخت ورکوی او لولۍ یې ستا نیک نظرونه او نیوکې ډيرې د پام وړ دي.</em></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><em>ورور دې</em></span></p> <p><span style="color: #3366ff;"><em>ارین</em></span></p>

ثناءالله خاورین 02.06.2011 22:46

سلامونه هردوست ته گران لوگری اشنا ماسره په دی نمبر اریکه وو نیسه 0501888912 ستاده تلیفون په هیله

ثناءالله خاورین سعودی عرب 02.06.2011 03:09

اول سلام ارین ورور تاته بیاتولوقدرمنولیدونکوته اخیرکی هغه چاته چی زماانتظاریی کری گران لوگری اشنا معلومیگی چی په ورکوکی ورک اشنامی پیداکه زرگیه زه هغه ثناءالله خاورین یم چی تابه ماته مغرور اومابه تاته لیونی ویل زرگیه داراته وو وایه سی چیرته دی ژوندتیریگی زماده لسوکلونو ورکه یاره هغه خبر تاته هم رسیدلی وو چی اشنادی په حق رسیدلی ده زرگه داخبرترافغانستانه هم رسیدلی خوهغه به په موبایل درته وو وایم وس به دی سنگه پوه کرم خدای(ج)دی گرانه راته روغ لره اوگرانه زه ده سعودی عرب رفحه کی ده ژوند شفی ورزی تیره وو گرانه داده ارین ورورهسی دی چی ورک یاران پیداکوی ارین وروره که درته وو وایم چی زه اونزیرگل له لسوکلو راهیسی سره ورک یو ته به وایی چی داسنگه سره ورک وی هغه کیسه داشی وه چی ماته ویزه راغله ماده ته وو ویل چی ماته ویزه راغله زه زم سعودی ته ده سم ده لاسه په زرا شورو وکره ماورته وو ویل چی ولی زاری ده دومره راته وو ویل خدای دی مامرکی چی ته هغه سی لار سی اوزه داسی وخت په دی کی 38ورزی وو وتلی زماپاسپورت تیار شو ماده ته وو ویل چی زه ده ماما کره لسو شپوته زم افغانستان ته نو ده به هرمنت راته ویل چی بیرته زر رازه سی زره به وچوی نو زه له ده سخه پت داسی سعودی ته راغلم دی پاکستان کی پاتی شو پس له هغه تاسوته پته ده چی سوک چیرته اوسوک چیرته لار مننه ارین وروره ستا احسان به سنگه ادا کووم خدای(ج)خودی مه خربه وه دومره خذمت دومره چی له حده زیاته دیره دیره مننه او ارین وروره زه ده چا شخسیاتو کی کار نه لرم خونزیر ماته معلومیگی چی کومه غته غلتی کری بیازه هم ده نزیرلپاره بخشنه درنه غوارم ماته معلوم زکه ماده ته لیونی ویلی مننه <br />

ټولې تبصرې

ستاسو تبصره


لطفاً لاندې افغانستان په انګليسي تورو وليکئ.
د محمدالله ارین احمدزي پاڼه